Drzewa

Podstawowe informacje o drzewostanie

Drzewostany występujące na terenie Parku Kultury  w Powsinie wykazują zróżnicowanie gatunkowe. Do głównych gatunków należą: dąb, brzoza brodawkowata, sosna pospolita, topola osika i robinia akacjowa. Ponadto w różnych formach zmieszania niekiedy sporadycznie występują: klon jawor, klon pospolity, olsza czarna, topola czarna.

Średni wiek drzewostanów wynosi 75 lat. Przeważają drzewostany w wieku około 60 lat zajmując powierzchnię 22,14 ha. Drzewostany 80 letnie zajmują 6,01 ha, drzewostany 130 letnie zajmują 0,46 ha, natomiast drzewostany powyżej 140  lat zajmują powierzchnię 2,14 ha.

W skład gatunkowy wchodzą dęby stanowiące 54% wszystkich drzewostanów, brzozy 36% , sosny 8% oraz akacje 1%.

Teren Parku Kultury w Powsinie, a w szczególności lasy pełnią funkcję rekreacyjną, parkową, socjalną i krajobrazową.

Sposób zagospodarowania w Parku jest odmienny niż w lasach gospodarczych. Jest to pochodna funkcji, jaką ten kompleks pełni. Dlatego też zabiegi sanitarne są wykonywane częściej, przy czym ich częstotliwość jest uzależniona od potrzeb drzewostanów i pojedynczych drzew. Duży nacisk kładzie się na ochronę ekosystemu wystawionego na bardzo duże natężenie czynników stresogennych – rekreacji, wydeptywania, niszczenia runa. Utrzymanie istniejących drzewostanów i zadrzewień na terenie Parku wymaga prowadzenie regularnych prac.

W ramach regularnych czynności mających na celu zabezpieczenie drzewostanów i ich stabilności ekologicznej, strukturalnej czy zdrowotnej są wykonywane zabiegi takie jak usuwanie drzew, które zamarły a stwarzają niebezpieczeństwo dla odwiedzających Park, czy też dla otaczających je drzew czy budynków. Usuwane są także martwe konary i gałęzie.

Zasady działania worków do nawadniania młodych drzew

Na terenie Parku Kultury w Powsinie w ramach gospodarki drzewostanem prowadzi się nowe nasadzenia. W celu zapewnienia im dogodnych warunków wzrostu, w okresie wegetacji stosuje się podlewanie przy pomocy worków do kropelkowego podlewania. Taka metoda pozwala na nasycenie wodą gleby wgłąb i dostarczenie jej do korzeni drzewa.

Pusty worek nie oznacza, że nikt nie opiekuje się danym drzewem. Worki napełnia się wodą raz na tydzień co pozwala na powolne dozowanie wody do systemu korzeniowego drzewa przez około 6 do 9 godzin. Jest to ilość wystarczająca dla potrzeb młodego drzewa.

Ekspertyzy dendrologiczne

W przypadku drzew cennych, a budzących wątpliwości co do ich stanu zdrowotnego przeprowadza się szczegółowe ekspertyzy dendrologiczne. W zakres badań wchodzą: diagnoza fitopatologiczna i entomologiczna, ocena wizualna stanu witalnego drzewa, ubytków i uszkodzeń, bezinwazyjne badanie stanu zachowania wnętrza pnia drzewa oraz bezinwazyjne badanie stabilności przechyłowej drzewa i jego wytrzymałości na złamanie.

 

Planowane i realizowane zabiegi sanitarne na terenie Parku Kultury w Powsinie

1. Cięcia sanitarne obumarłych drzew na terenie działki ewidencyjnej nr 4/3 obejmujące obszar południowo-zachodni pomiędzy wąwozem, ul. Muchomora oraz ul. Trufle. Zabiegi będą wykonywane do 30 kwietnia 2020 roku.

2. Ocena stanu sanitarnego 4 szt. drzew ( 3 szt. dąb szypułkowy, 1 szt. Brzoza brodawkowata) poprzez wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. Wykonanie ekspertyzy jest planowane do 30 kwietnia 2020 roku.

zdjęcie obrazujące wygląd worka do nawadniania drzew w momencie jego napełniania wodą
worek do nawadniania drzew

zdjęcie obrazujące sposób przeprowadzania tomografii drzewa
bezinwazyjne badanie stanu zachowania wnętrza pnia drzewa

zdjęcie obrazujące sposób przeprowadzania tomografii drzewa
bezinwazyjne badanie stanu zachowania wnętrza pnia drzewa

Skip to content