Regulamin parkingu rowerowego

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2017 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 23.06.2017 r.

Regulamin nieodpłatnego, dozorowanego parkingu rowerowego
Parku Kultury w Powsinie

1. Warunki ogólne

1.1 Niniejsze warunki dotyczą korzystania z parkingu rowerowego w Parku Kultury w Powsinie

1.2 Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Parkiem Kultury w Powsinie umowy użyczenia miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa użyczenia miejsca parkingowego wygasa
z chwilą opuszczenia przez użytkownika parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu, określonym w punkcie 2.1 Regulaminu.

1.3 Użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.

2. Parking

2.1 Parking rowerowy NIEODPŁATNY, DOZOROWANY jest czynny 23 czerwca 2017 r. -3 września 2017 r. w piątki, soboty i święta w godzinach 10.00-18.00

2.2 Parking jest przeznaczony na maksymalnie 40 rowerów.

2.3 Termin funkcjonowania parkingu może ulec zmianie.

2.4 Park Kultury w Powsinie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu pozostawienia roweru na parkingu Rowerowym
w przypadku gdy:

a) rowery zostały pozostawione na parkingu w innych dniach i godzinach niż określone w punkcie 2.1;

b) zaistniały jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, w wyniku których zniszczeniu uległyby rowery znajdujące się na terenie Parkingu

c) zniszczeniu lub kradzieży ulegnie wyposażenie i/lub rzeczy pozostawione przy rowerze (mienie ruchome).

d) Użytkownik nie przypiął roweru blokadą, łańcuchem lub innym zabezpieczeniem uniemożliwiającym innym osobom używania roweru podczas nieobecności użytkownika.

2.5 Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik pojazdu nie zawiera z Parkiem Kultury w Powsinie umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Park Kultury w Powsinie do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika w innych dniach i godzinach niż określone w punkcie 2.1.

3. Zasady korzystania z parkingu

3.1 Rowery przypina (zabezpiecza) użytkownik własnym zabezpieczeniem, oddzielnym dla każdego roweru. Wyjątek stanowi rower osoby dorosłej oraz rowery dzieci będących pod jego opieką.

3.2 Rower wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.

3.3 Przyjecie roweru odbywa się poprzez wydanie przez pracownika parkingu „biletu parkingowego” i wpisania do ewidencji inicjału imienia i nazwiska osoby pozostawiającej rower.

3.4 Wydanie roweru odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem biletu parkingowego.

3.5 W przypadku zgubienia biletu parkingowego fakt ten należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi parkingu legitymując się dokumentem tożsamości. Tylko po okazaniu dokumentu tożsamości rower zostanie wydany jego właścicielowi.

3.6 Wyłącza się odpowiedzialność Parku Kultury w Powsinie z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących rowerów
i osób korzystających z Parkingu.

3.7 Na terenie parkingu zabronione jest parkowanie skuterów, quadów, motorowerów oraz motocykli.

3.8 Obsługa parkingu uprawniona jest do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższego regulaminu.

Skip to content