Regulamin siłowni

Załącznik do zarządzenia nr 27/2016  Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 27.12.2016r.

Regulamin siłowni w pawilonie rekreacyjno-sportowym

I. Postanowienia ogólne

Regulamin siłowni w pawilonie rekreacyjno-sportowym, zwany dalej regulaminem, obowiązuje w obiekcie prowadzonym przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy położonym  przy ul. Maślaków 1 02-973 Warszawa.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez siłownię oraz prawa i obowiązki jego klientów (zwanych dalej użytkownikami).
 2. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 3. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników pawilonu rekreacyjno-sportowego, mogą być z niego usuwane.
 4. Regulamin ma zastosowanie do posiadaczy wszystkich rodzajów karnetów i wejść jednorazowych sprzedawanych przez pawilon rekreacyjno-sportowy (zwanych dalej karnetami). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług siłowni z wykorzystaniem kart Benefit System, Multisport i podobnych.
 5. Park Kultury w Powsinie ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu. Wprowadzenie takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec Parku Kultury w Powsinie jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

II. Karnety

 1. W ramach danego karnetu pawilon rekreacyjno-sportowy świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) wyłożonym do wglądu w pawilonie oraz na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wejść jednorazowych.
 2. Korzystający z usług pawilonu są zobowiązani do wykupienia w recepcji karnetu  lub wejścia jednorazowego po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do siłowni jest zapoznanie się z jego regulaminem. Wykupienie karnetu lub jednorazowego wejścia do siłowni oznacza akceptację treści regulaminu przez korzystającego z siłowni. Regulamin będzie wyłożony w widocznym miejscu w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego oraz na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie.
 3. Wszystkie karnety wydawane przez pawilon są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług siłowni wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie.
 4. Pawilon ma prawo odmówić wstępu do siłowni osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej dane.
 5. Park Kultury w Powsinie nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
 6. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności oznaczonej na karnecie i – poza wyjątkami wprost wskazanymi w regulaminie – nie podlega przesunięciu na inny termin. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.
 7. Karnet może przyjąć formę karty z danymi użytkownika. Karta taka nie jest kartą płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia użytkownika poza prawem do korzystania z usług siłowni oraz usług  wyszczególnionych w obowiązującym cenniku Parku Kultury w Powsinie.
 8. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych długotrwale uniemożliwiających korzystanie z usług siłowni, Park Kultury w Powsinie może przedłużyć ważność karnetu. Warunkiem przedłużenia jest powiadomienie o zaistniałej sytuacji pracownika recepcji pawilonu oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających w/w zdarzenia.
 9. Ważność wszystkich karnetów liczona jest od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie. Siłownia może być nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy, w innych dniach określonych zarządzeniem Dyrektora Parku Kultury w Powsinie oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów. O powyższym Park Kultury w Powsinie poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem  poprzez ogłoszenie w pawilonie rekreacyjno-sportowym oraz na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie.
 10. W przypadku zgubienia lub utraty w inny sposób karnetu użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym pracownika recepcji pawilonu. Pawilon zobowiązuje się wydać takiemu użytkownikowi nowy karnet bezpłatnie.
 11. Park Kultury w Powsinie może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Wzrost ceny karnetu może nastąpić również bez podawania powodów. Podwyżka ceny nie obejmie karnetów sprzedanych przed jej ogłoszeniem, tzn. jego posiadacze nie będą zobowiązani do jakichkolwiek dopłat.

III. Ogólne zasady korzystania z siłowni

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 rok życia, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez siłownię wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać
  z usług siłowni wyłącznie w obecności opiekuna, który zobowiązany jest do wykupienia karnetu (uiszczenia jednorazowej opłaty).
 2. Przed wejściem do siłowni należy w recepcji okazać i pozostawić na czas ćwiczeń karnet lub wykupić jednorazowe wejście. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać karnet.
 3. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia na czas ćwiczeń ubrań oraz rzeczy osobistych w szatni pawilonu. Kluczyki do szafek wydawane są przez pracownika recepcji w momencie pozostawiania karnetu.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka od szafki Park Kultury w Powsinie pobierze opłatę w wysokości 25 zł. Opłatę należy uiścić pracownikowi recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 5. Czas korzystania z siłowni w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach jej otwarcia.
 6. Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług siłowni, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów – jest określony w cenniku.
 7. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące, tylko w godzinach otwarcia pawilonu rekreacyjno-sportowego określonych na tablicy informacyjnej w recepcji oraz na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie. Park Kultury w Powsinie zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia siłowni, zawiadamiając o powyższym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 8. Na terenie pawilonu rekreacyjno-sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów.
 9. Akceptacja regulaminu przez osoby korzystające z siłowni oznacza jednocześnie, iż nie mają one przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia przez pracowników obsługi uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z siłowni, Park Kultury w Powsinie może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika dodatkowo pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 10. Użytkownicy nie mogą korzystać z siłowni w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.
 11. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do używania ręcznika w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń siłowni w czystości (maszyny i maty do zajęć fitness).
 12. Osoby korzystające z siłowni obowiązane są przed wejściem do siłowni do każdorazowej zmiany obuwia na obuwie do ćwiczeń z czystą podeszwą. Na ćwiczeniach w siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach.
 13. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń do ćwiczeń.
 14. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem stanu zdrowia użytkownika, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 15. Park Kultury w Powsinie oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren pawilonu rekreacyjno-sportowego. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane przez pawilon rekreacyjno-sportowy wyłącznie do godziny jego zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą przechowywane w magazynie pawilonu rekreacyjno-sportowego. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te (z wyłączeniem przedmiotów wartościowych wskazanych w zdaniu pierwszym) będą niszczone.

IV. Zasady wykonywania ćwiczeń

 1. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 4. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczestników oraz  poszanowaniem sprzętu i sali.
 5. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy użytkownika odpowiada użytkownik.
 6. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub pracownika recepcji.
 7. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
 8. Należy dokładnie i z dużą ostrożnością zakładać obciążenia na sztangę. Ćwiczenia przy sztangach wymagają szczególnej ostrożności.
 9. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 10. Każda osoba korzystająca ze sprzętu w siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów (hantli, sztang i talerzy) pozostawia po sobie porządek i odnosi na właściwe miejsce (stojaki będące na wyposażeniu siłowni) używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 11. W siłowni zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami.
 12. Użytkownik siłowni powinien pozostawić po sobie nienaganny porządek, zachowywać ciszę w czasie wykonywania ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do innych użytkowników.
 13. Użytkownik, który w czasie ćwiczeń lub pobytu w siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę. Instruktor lub pracownik recepcji ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli w jego ocenie stan zdrowia użytkownika nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie użytkownika wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
 14. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub pracownika recepcji.

V. Prawo do wizerunku

 1. Uczestnik akceptuje fakt, iż karnety dla celów bezpieczeństwa oraz celem identyfikacji użytkowników opatrzone są ich zdjęciami. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w powyższym celu.

VI. Dane osobowe

 1. Wykupując karnet i akceptując tym samym postanowienia regulaminu, użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych na karnecie w celu realizacji usług świadczonych przez Park Kultury w Powsinie. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wydanie karnetu.
 2. Administratorem danych jest Park Kultury w Powsinie. Dane osobowe umieszczone w bazie danych administratora są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury  w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu umieszczając stosowną informację w recepcji oraz na stronie internetowej Parku.
 3. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe użytkowników, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez Park Kultury w Powsinie cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy
Skip to content