KONTAKT

KONTAKT

Park Kultury w Powsinie

(jednostka budżetowa m.st. Warszawy)

ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa
tel.: +48 22 648 48 11
tel.:+ 48 22 648 48 12
fax:+ 48 22 648 27 91

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Parku Kultury w Powsinie ePUAP:

ParkPowsin

Inspektor Ochrony Danych

 

adres e-mail: ochrona.danych@parkpowsin.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa

Dane do faktur:

Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525 224 84 81

Odbiorca:

Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa

Kontakt do poszczególnych obiektów:

Sekretariat

tel.: +48 22 648 48 11
fax:+ 48 22 648 27 91
e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl

Ośrodek wypoczynkowy (domki)

tel.: +48 22 648 09 35
tel.: 725 245 913
e-mail: domki@parkpowsin.pl

Pawilon rekreacyjno-sportowy

tel.: +48 22 649 45 75
tel.: 723 245 910
fax:+ 48 22 648 96 03
e-mail: pawilon@parkpowsin.plSzanowni Państwo!

W celu uzyskania szybkiej odpowiedzi oraz mając na uwadze poprawę jakości usług świadczonych przez Park Kultury w Powsinie, przed wysłaniem listu uprzejmie prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami oraz wskazówkami dotyczącymi składania skarg, wniosków bądź sugestii przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:
 • List wysyłany za pomocą poczty elektronicznej powinien zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.
 • Odpowiedzi na skargi i wnioski spełniające powyższe wymogi będą udzielane w formie pisemnej zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 • Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego Park Kultury w Powsinie może pozostawić bez rozpoznania.
 • Uwagi, skargi i wnioski, dotyczące działalności podmiotów działających na terenie Parku Kultury w Powsinie, mogą być kierowane w celu wyjaśnienia do podmiotów zgodnie z właściwością.
 • Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, załatwiane są niezwłocznie; w innych przypadkach czas udzielenia odpowiedzi może wynieść do 30-stu dni kalendarzowych od datowania pisma.
 • Informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Park Kultury w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973) przy ul. Maślaków 1 (dalej „My”, „Park” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

  Można napisać do wyznaczonego przez Administratora inspektora danych osobowych:
  adres e-mail: ochrona.danych@parkpowsin.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.

  Skąd mamy Pani/Pana dane?

  Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest upowszechnianie rekreacji, kultury, turystyki i wypoczynku oraz stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku, poprzez udostępnianie prawidłowo przygotowanej i bezpiecznej bazy kulturalno-oświatowej, wypoczynkoweji rekreacyjno-sportowej, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
  o charakterze użyteczności publicznej.

  Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
  • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

  Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwaw organizowanych przez nas wydarzeniach.

  Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

   Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji
  • świadczenia usług archiwizacyjnych
  • obsługi hostingowej
  • obsługi IT
  • płatnicze.

  Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

  W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

  Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).