Basen

Basen

basen-1

Zapraszamy Państwa na nasz basen zewnętrzny o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,0 m do 1,9 m, do którego wodę pobieramy z naszego ujęcia, najmłodsi nasi goście maja do dyspozycji brodzik o wymiarach 16,5m x 8,7m.

Na basenie znajduje się pełne zaplecze sanitarne z prysznicami oraz toaletami , szatnią męską i damską.

Ponadto dookoła basenu znajduje się rozległy teren zieleni, na którym można zażywać kąpieli słonecznych.

Godziny otwarcia:

Codziennie: 10.00-18.00

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych

(w okresie 2 czerwca- 31 sierpnia 2018 r.)

Informacja:

+48 22 648 48 11

wew. 127 (w okresie funkcjonowania basenu)

wew. 125 (w pozostałej części roku)

Cennik:
Bilet normalny Bilet ulgowy
 stawka VAT cena brutto stawka VAT cena brutto
Basen – wejście jednorazowe 8% 15,00 zł 8% 8,00 zł
Karnet 10 wejść ważny do końca sezonu, w którym został zakupiony 8% 120,00 zł 8% 60,00 zł
Leżak (opłata za wypożyczenie) 23% 5,00 zł 23% 5,00 zł
Leżak (opłata za wypożyczenie) dla emerytów i rencistów 23% 4,00 zł
Bilet rodzinny
 stawka VAT cena brutto
1 osoba dorosła + 2 dzieci 8% 30,00 zł
1 osoba dorosła + 3 dzieci 8% 35,00 zł
1 osoba dorosła + 4 dzieci 8% 40,00 zł
1 osoba dorosła + 5 dzieci 8% 45,00 zł
2 osoby dorosłe + 1 dziecko 8% 35,00 zł
2 osoby dorosłe + 2 dzieci 8% 40,00 zł
2 osoby dorosłe + 3 dzieci 8% 45,00 zł
2 osoby dorosłe + 4 dzieci 8% 50,00 zł
2 osoby dorosłe + 5 dzieci 8% 55,00 zł
Bilet grupowy
 stawka VAT cena brutto
1 osoba 8% 5,00 zł

 

Uwagi:

  1. Bilet ulgowy basen przysługuje (za okazaniem ważnej legitymacji): emerytom, rencistom, dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz studentom.
  2. Bilet ulgowy leżak przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji: emerytom i rencistom.
  3. Do korzystania z biletów grupowych uprawnione są dzieci i młodzież – na podstawie pisemnego wystąpienia organizatora, potwierdzonego pieczątką firmową- wraz z opiekunami ( 1 opiekun na 9 uczestników). Grupa musi liczyć minimum 10 osób.
  4. Z biletów grupowych można korzystać jedynie w dni powszednie.
  5. Osoba dorosła – osoba, która ukończyła 18 rok życia
  6. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
  7. Dzieci do dnia 4-tych urodzin – wstęp bezpłatny, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która opłaciła bilet wstępu.
  8. Płatność GOTÓWKĄ lub KARTĄ.

Na podstawie: zarządzenia Nr 10/2017  Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 22 maja 2017  r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie  z obiektów, urządzeń oraz  usług rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych świadczonych przez Park Kultury w Powsinie.

Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

Karta Młodego Warszawiaka

W dni powszednie  od godziny 16:00 osoby posiadające Kartę Warszawiaka i Kartę Młodego Warszawiaka mają możliwość zakupu biletu wstępu na basen w cenie 6 zł (bilet ważny do zamknięcia basenu w dniu zakupu).

Regulamin basenu

REGULAMIN BASENU KĄPIELOWEGO

Park Kultury w Powsinie

Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN BASENU

 

1.Basen jest obiektem Parku Kultury w Powsinie.

2.Basen jest czynny codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
w sezonie letnim w godzinach 10:00-18:00. Kasa biletowa czynna jest w godz. 9:45-17:30; Kąpiel możliwa do godz. 17:45; opuszczenie terenu basenu do godz. 18:00. Godziny otwarcia basenu mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje są podawane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie.

3. Teren basenu jest monitorowany za pomocą monitoringu wizyjnego.

4.W skład basenu wchodzą:

  • niecka rekreacyjna o wymiarach 25 m x 12.5 m i głębokości 1,0 m do 1,9 m,
  • brodzik dla dzieci o wymiarach 16,5 m x 8,7 m i głębokości 20-25 cm.

5.Wstęp na basen odbywa się na podstawie biletu wstępu lub ważnego karnetu które uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na basenie cennikiem usług.

6. Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnej „karty wyjściowej” uprawniającej do ponownego wejścia  na basen tego samego dnia.

7. Osoby przebywające na terenie basenu obowiązane są do zachowania należytej troski o bezpieczeństwo i ochronę życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a)  zapoznania się z regulaminem ogólnym, a także przestrzegania go,

b) stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie basenu,

c) stosowania się do poleceń ratowników i pracowników pływalni,

d) dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,

e) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

f) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na basenie według obowiązującego cennika.

9.Zabrania się pozostawiania bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

10.Grupy zorganizowane chcące skorzystać z basenu obowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia swojego przyjazdu.

11. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów w pobliżu niecek basenowych.

12. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie basenu kierownictwo obiektu nie odpowiada.

13.Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do niecek basenowych dokładne umycie całego ciała pod natryskiem w przebieralni przy pomocy odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.

14.Na terenie strefy niecki basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający elementów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia basenu. Na pozostałym terenie obiektu obowiązuje przynajmniej strój plażowy bądź kąpielowy.

15. Na terenie niecki basenu w ubraniu innym niż strój pływacki mogą przebywać wyłącznie ratownicy, instruktorzy, opiekunowie dzieci nie korzystający z basenu oraz opiekunowie grup zorganizowanych.

16. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu lub brodzika muszą posiadać na sobie pielucho majtki do kąpieli.

17. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.

18. Pływalnia nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

19. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.

20. Dozorem służby ratowniczej objęta jest niecka basenu. Nie zwalnia to opiekunów z bezpośredniego ustawicznego nadzoru nad dziećmi.

21. Strefy obiektu mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji. Obiekty wyłączone znakowane są poprzez taśmy, słupki oraz znaki informacyjne i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

22. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

b)  przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

c) używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

d) nurkować, skakać do wody i wykonywać ćwiczeń bezdechowych bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

e) wnosić opakowań szklanych oraz puszek z napojami na teren niecki basenu i brodzika,

f) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

g)wszczynać fałszywych alarmów,

h) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

i) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

j) zaśmiecać i zanieczyszczać niecki basenu i brodzika oraz terenu rekreacyjnego,

k) używać mydła i środków chemicznych na terenie pryszniców przybasenowych,

l) niszczyć urządzeń i wyposażenia basenu,

m) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,

n) żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie strefy niecki basenowej i brodzika,

o) wnosić i spożywać alkoholu i innych środków odurzających na terenie całego basenu

p) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

r) załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC,

s) wprowadzać i wnosić zwierząt,

t) wprowadzać rowerów,

u) odtwarzać muzyki z urządzeń elektronicznych (nie dotyczy używania słuchawek),

w) wnosić leżaków, krzeseł, materacy, rozkładania koców, ręczników na teren strefy niecki basenu i brodzika

23. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie niecki basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

24.Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego
i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Ratowników.

25. Korzystanie ze sprzętu pływackiego m.in. płetwy, łapki pływackie używanego do treningu sportowego powinno odbywać się z najwyższą ostrożnością
w stosunku do pozostałych osób korzystających z pływalni po uprzedniej zgodzie Ratowników.

26. Zabrania się prowadzenia na terenie basenu bez zezwolenia kierownictwa Parku jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

27. Pracownicy basenu są uprawnieni do usunięcia osób naruszających porządek publiczny lub przepisy regulaminu z terenu basenu bez prawa do żądania częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

28. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

29. Uwagi i wnioski można składać w biurze Parku Kultury w Powsinie lub pocztą e-mail na jego adres. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Parku Kultury w Powsinie.

31.Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

Podstawa: Załącznik do zarządzenia nr 11/2017 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 31.05.2017

Wyniki badań wody
Galeria: