Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie

23 października 2017

Park Kultury w Powsinie ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji placu zabaw. Szczegółowe informacje, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz pełna dokumentacja wykonawcza jest dostępna w zakładce > zamówienia publiczne > 30 000 euro.

Oferty w przetargu można składać do 14 listopada 2017 roku do godziny 11:30.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zachęcamy Wykonawców do obecności podczas wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia aby uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres sekretariat@parkpowsin.pl, faks: 22 648 27 91) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

 

Zapraszamy do składania ofert.