Park w Powsinie tło

Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 29.06.2017
Termin składania ofert/wniosków: 14.07.2017 godzina: 11:30 Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert 18.07.2017 godzina: 11:30, otwarcie ofert 18.07.2017 godzina: 12:30.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robot budowlanych dotyczących modernizacji krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie wg dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opublikowanych na stronie internetowej zamawiającego. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 4 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby.Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  4 lipca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Projekt i specyfikacje

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content