Park w Powsinie tło

Zaproszenie do złożenia oferty w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wybór autora dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Modernizacja basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą w Parku Kultury w Powsinie.

Zaproszenie do złożenia oferty w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wybór autora dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Modernizacja basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą w Parku Kultury w Powsinie.

Termin przyjmowania ofert 20 września 2017 r., do godziny 10:00.

Uwaga!

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca może dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu zobowiązani są w terminie do dnia 15 września 2017r do godziny 1000  przesłać w formie elektronicznej lub faksem (sekretariat@parkpowsin.pl, fax.22 648 27 91) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udziału w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby.

Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  15 września 2017 r. o godzinie 1200. Zbiórka w sekretariacie Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.

Wyniki postępowania

Skip to content