Deklaracja dostępności

Deklaracji Dostępności

Park Kultury w Powsinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parku Kultury w Powsinie.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10. Deklaracja została sporządzona przez firmę Partium Spółka z o.o. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny SOFF Paweł Szynkiewicz.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Osuch, marcin.osuch@parkpowsin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +22 648 48 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępność architektoniczna

Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa

Park Kultury w Powsinie jest obiektem parkowym o powierzchni 50 hektarów o urozmaiconej rzeźbie terenu przedzielony na dwie części wąwozem przebiegającym przez cały teren Parku równoleżnikowo. Alejki parkowe w przeważającej części są alejkami ziemnymi, część ciągów jest wykonana z kostki brukowej bądź deku kompozytowego.

Wejście na teren Parku jest możliwe od strony ulicy Opieńki schodami lub podjazdem wykonanym z trylinki. Różnica poziomów wynosi 12 metrów i nachyleniu 10 stopni. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przystanek komunikacji miejskiej o nazwie Powsin-Park Kultury na którym zatrzymuje się linia numer 519 zlokalizowany jest przed wejściem na teren Parku Kultury w Powsinie u podnóża skarpy.

Parking o nawierzchni szutrowej zlokalizowany jest 100 m od wejścia na teren Parku Kultury w Powsinie. Na terenie parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Na terenie Parku Kultury w Powsinie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Osoby te mogą wjechać na teren Parku Kultury w Powsinie własnym samochodem i zaparkować go wzdłuż ul. Maślaków w sposób nieutrudniający przejazdu innym.

Na terenie zamontowano stoły piknikowe, stoły do tenisa stołowego z zapewnioną wolną przestrzenią na nogi, umożliwiając bezpośredni podjazd osobie na wózku.

Budynek administracyjny

W budynku znajduje się sekretariat Parku Kultury w Powsinie oraz pomieszczenia biurowe.

Dla osób na wózkach budynek jest niedostępny. Do każdej części budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W celu załatwienia sprawy można zadzwonić pod numer 22 648 48 11 i poprosić o asystę pracownika.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pojazd można zaparkować bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sekretariacie jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Basen kąpielowy

Basen kąpielowy składa się z budynku szatni, niecki basenu kąpielowego, placu wodnego, małego basenu rekreacyjnego oraz terenu wypoczynkowego. W budynku znajduje się szatnia damska., szatnia męska oraz szatnia dla osób z niepełnosprawnością będąca równocześnie pokojem rodzinnym.

Na teren basenu prowadzi jedno wejście z kasą biletową. Kasa jest dostępna z poziomu terenu, dalsze wejście jest zabezpieczone bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach budynek, niecka basenu kąpielowego oraz plac wodny są dostępne. W szatniach damskiej i męskiej dostępny jest tylko korytarz oraz szafki zamontowane na wprost wejścia z korytarza do szatni. Szatnia dla osób z niepełnosprawnościami, do której wejście jest oznaczone znakami graficznymi jest w pełni dostępna dla osób na wózkach. Szatnia jest wyposażona w prysznic z zapewnioną wolną przestrzenią umieszczoną równolegle do zamontowanego siedziska. Zapewniono toaletę dla osoby z niepełnosprawnością z możliwością transferu na miskę ustępową z lewej strony, z przodu oraz kątowo. Pod umywalką została zapewniona przestrzeń umożliwiająca podjechanie do niej osobie na wózku.

W szatni dla osób z niepełnosprawnościami jest dostępny wózek z siedziskiem umożliwiającym transfer do basenu przy wykorzystaniu dźwigu zamontowanego przy niecce basenu. Wjazd na teren niecki basenu jest możliwy przez wyprofilowaną nogomyjkę dezynfekującą.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dojście do budynku jest możliwe jedynie alejkami parkowymi po pokonaniu znacznego nachylenia terenu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W kasie jest pętla indukcyjna.

Przed budynkiem plan terenu został wykonany i uzupełniony o alfabet brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie basenu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Ośrodek wypoczynkowy

Ośrodek wypoczynkowy to zespół 25 domków turystycznych. Jeden domek jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach wyposażony w rampę oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na teren Ośrodka Wypoczynkowego i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Pawilon rekreacyjno-sportowy

W budynku znajduje się recepcja oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe.

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, przyziemiu oraz na 1 piętrze. Na poszczególne kondygnacje można się dostać za pomocą podnośnika windowego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza w pobliżu podnośnika windowego..

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, pojazd można zaparkować bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W recepcji jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Toaleta publiczna

W budynku znajduje się toaleta publiczna.

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejścia jest możliwe z poziomu terenu.

W toalecie zapewniono toaletę dla osoby z niepełnosprawnością z możliwością transferu na miskę ustępową z lewej strony, z prawej strony, z przodu oraz kątowo. Pod umywalką została zapewniona przestrzeń umożliwiająca podjechanie do niej osobie na wózku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dojście jest możliwe alejkami parkowymi.

Do toalety można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Skip to content