Handel obwoźny

Prowadzenie handlu obwoźnego

Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego

Krok po kroku:

1. Wybierz miejsce wyznaczone spośród miejsc  na terenie Parku Kultury w Powsinie

Wykaz miejsc:

2. Skontaktuj się z zespołem ds. administracyjno-gospodarczych ( tel. 22 648 48 11 wew. 120) by upewnić się czy miejsce, którym jesteś zainteresowana/y jest wolne (liczy się kolejność składania wniosków).
3. Udaj się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem oraz wypełnionym oświadczeniem do sekretariatu Parku Kultury w Powsinie w celu złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja o numerze z Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że kupiec nie jest przedsiębiorcą

2. Oświadczenie kupca, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Do pobrania:

Opłaty:

Wysokość minimalnego wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie stanowiska na podstawie umowy ustala się  na podstawie załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy z późn. zm.

Wysokość opłaty reguluje zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni udostępnianej na stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego w Parku Kultury w Powsinie i wynosi ona 80 zł za m2 wydzierżawionej powierzchni miesięcznie.

Miejsce złożenia i odbioru:

Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1,  02-973 Warszawa

Podstawa prawna:

Tekst ujednolicony zarządzenia nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy

Uchwała nr 580 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego.

Skip to content