Regulamin ośrodka wypoczynkowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 13.05.2020 r.

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

1. Pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego Regulaminu.
2. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem opłaty dokonywane są w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego. W recepcji może przebywać tylko 1 osoba.
3. Recepcja Ośrodka Wypoczynkowego jest czynna codziennie od 9:00 do 21:00
4. Wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego jest możliwy jedynie po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji (telefonicznie pod numerem 22 648 09 35 lub poprzez e-mail: domki@parkpowsin.pl).
5. Goście są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed wejściem do recepcji.
6. Doba w ośrodku zaczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00 dnia następnego. Pozostanie w domku po godz. 11.00 uznawane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, w przypadku opuszczenia go przed godz. 18.00 – opłata za 0,5 doby.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00
8. Domki wynajmowane są osobom pełnoletnim za okazaniem dowodu tożsamości.
9. Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie.
10. Płatności za domek przyjmowana jest z góry za planowany pobyt, a w razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji nie ma możliwości zwrotu opłaty.
11. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne.
12. Parking dla Gości Ośrodka Wypoczynkowego znajduje się na terenie Parku Kultury w Powsinie i jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
13. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego osób niezameldowanych.
14. Przekazanie do użytku i zdanie domku następuje w obecności pracownika Ośrodka Wypoczynkowego.
15. Nie wynajmuje się domków osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
16. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu w domkach,
b) wynoszenia wyposażenia poza domek,
c) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie będących na wyposażeniu domku,
d) stawiania namiotów.
17. Osoby nie przestrzegające przepisów oraz zakłócające spokój i stwarzające niedogodności innym Gościom, zostaną pozbawione prawa pobytu bez zwrotu wniesionej opłaty.
18. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada. Wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania domku, należy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka. Szkody zawinione będą rozliczane według wartości odtworzeniowej danej szkody.
19. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza naliczana jest opłata ryczałtowa w wysokości 50 zł.
20. Otrzymane, w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego, w dniu przyjazdu piloty do telewizorów podlegają zwrotowi w dniu wyjazdu. W przypadku ich zgubienia lub zniszczenie naliczana jest opłata ryczałtowa w wysokości 50 zł.
21. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i poza pokojami przedmioty wartościowe i pieniądze. Należy dochować należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
22. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, po uprzednim zgłoszeniu do recepcji, możliwe jest rozpalenie grilla pod następującymi warunkami:
a. wyłącznie w odległości co najmniej 2 metrów od domku;
b. poza zasięgiem rzutu korony drzewa;
c. pod stałym nadzorem osoby rozpalającej podczas palenia.
Zużyty i ostudzony węgiel należy wysypać do kosza na śmieci.
23. W trakcie pobytu powyżej 3 dni, sprzątanie domków odbywa się na życzenie Gościa, po zgłoszeniu w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego.
24. Na terenie Ośrodka obowiązuje segregacja odpadów. Śmieci z domków należy segregować do pojemników na odpady rozmieszczone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.
25. Prosimy o oszczędne korzystanie z energii i wody – wspólnie dbamy o nasze środowisko.
26. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług wszelkie uwagi można zgłaszać w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego.
27. Bieżące informacje umieszczane są na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy Recepcji.
28. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Parku Kultury w Powsinie.
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Skip to content