Regulamin ośrodka wypoczynkowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 11.05.2022 roku

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

1. Pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego (dalej zwany ośrodkiem) oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego Regulaminu.
2. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem opłaty dokonywane są w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego (zwanym dalej recepcją). Recepcja mieści się w pawilonie rekreacyjno-sportowym (budynek przy kortach tenisowych).
3. Recepcja jest czynna poniedziałek – piątek od 8:00 do 21:00, soboty, niedziele i święta 8:00 – 19:00. w wybrane dni świąteczne recepcja może być nieczynna, prosimy o sprawdzenie aktualnych komunikatów na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie.
4. Wstęp na teren ośrodka jest możliwy jedynie po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji (telefonicznie pod numerem 22 648 09 35 lub poprzez e-mail: domki@parkpowsin.pl).
5. Doba w ośrodku zaczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00 dnia następnego. Prosimy o punktualne opuszczenie domku aby umożliwić przygotowanie go dla kolejnych gości.
6. Pozostanie w domku po godz. 11.00 uznawane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Prosimy zgłaszać chęć przedłużenia pobytu na co najmniej dzień przed zakończeniem rezerwacji.
a) w przypadku gdy nie ma możliwości przedłużenia pobytu z uwagi na kolejną rezerwację, gość jest zobowiązany do opuszczenia domku w pierwotnie ustalonym terminie.
b) w przypadku gdy ośrodek nie ma kolejnych rezerwacji, przedłużenie pobytu jest możliwe zgodnie z dostępnymi wolnymi miejscami.
c) w przypadku gdy Państwo chcą przedłużyć pobyt ostatniego dnia do godziny 18:00, odpłatność za wydłużenie doby wynosi 0,5 stawki za dobę wynikającą z cennika. Przedłużenie doby jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że ośrodek nie ma kolejnej rezerwacji danego domku.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00
8. Domki wynajmujemy osobom pełnoletnim za okazaniem dowodu tożsamości.
9. Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie.
10. Płatności za domek przyjmujemy z góry za zarezerwowany pobyt, a w razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji nie zwracamy opłaty.
11. Przebywanie na terenie ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne.
12. Parking dla Gości ośrodka znajduje się na terenie Parku Kultury w Powsinie i jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
13. Na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
14. Nie wynajmuje się domków osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
15. Przygotowaliśmy dla Państwa ogólnodostępną kuchnię wyposażoną w naczynia i podstawowe urządzenia kuchenne. Drzwi do pomieszczenia mogą Państwo otworzyć kluczem do wynajętego domku.
16. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu w domkach i kuchni,
b) wynoszenia wyposażenia poza domek,
c) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie będących na wyposażeniu domku i kuchni,
d) stawiania namiotów.
17. Osoby nie przestrzegające przepisów oraz zakłócające spokój i stwarzające niedogodności innym Gościom, zostaną pozbawione prawa pobytu bez zwrotu wniesionej opłaty.
18. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu, spowodowane swoim działaniem lub działaniem osób za które odpowiadają. Wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania domku, prosimy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. Szkody zawinione będą rozliczane według wartości odtworzeniowej danej szkody.
19. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza naliczymy opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.
20. Otrzymane w recepcji, w dniu przyjazdu, piloty do telewizorów muszą Państwo zwrócić w dniu wyjazdu. W przypadku ich zgubienia lub zniszczenie naliczymy opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.
21. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i poza pokojami przedmioty wartościowe i pieniądze. Należy dochować należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
22. Na terenie ośrodka, po uprzednim zgłoszeniu do recepcji, możliwe jest rozpalenie grilla pod następującymi warunkami:
a) wyłącznie w odległości co najmniej 2 metrów od domku;
b) poza zasięgiem rzutu korony drzewa;
c) pod stałym nadzorem osoby rozpalającej podczas palenia.
Zużyty i ostudzony węgiel prosimy wyrzucać do koszy na odpady zmieszane Na terenie ośrodka nie można rozpalać ognisk.
23. W trakcie pobytu powyżej 3 dni, sprzątanie domków odbywa się na Państwa prośbę. Potrzebę posprzątania domku prosimy zgłaszać w recepcji.
24. Na terenie ośrodka segregujemy odpady. Odpady z domków prosimy wyrzucać do pojemników na odpady rozmieszczone na terenie ośrodka.
25. Prosimy o oszczędne korzystanie z energii i wody – wspólnie dbamy o nasze środowisko.
26. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.
27. Bieżące informacje umieszczamy na tablicy ogłoszeń przed wejściem na teren ośrodka i w recepcji.
28. Na terenie ośrodka nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.
29. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Parku Kultury w Powsinie.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Skip to content