Regulamin placu gier

Załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora Parku Kultury w Powsinie nr 7/2020 z 18 maja 2020

REGULAMIN PLACU GIER

§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z placu gier oraz postępowania na ich terenie.
2. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją.
3. Plac gier jest ogólnodostępnym obiektem m.st Warszawy zarządzanym przez Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Maślaków 1. W skład wchodzą trzy boiska do siatkówki plażowej, boisko do siatkówki, koszykówki, siłownia plenerowa oraz toru do mini golfa .
4. Park Kultury w Powsinie dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z niektórych obiektów.
5. Plac gier jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00, w soboty, niedziele i święta w godzinach: 9:00-19:00
6. Korzystający z placu gier oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów dostępnych w obiekcie.
7. Siłownia plenerowa oraz boisko do koszykówki są nieczynne do odwołania.
§ 2. Zasady korzystania z placu gier:
8. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na placu gier podejmuje każdorazowo pracownik Parku Kultury w Powsinie.
9. Użytkownicy placu gier zobligowani są do:
a) dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego przed wejściem do obiektu oraz dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi przed każdorazowym podejściem do recepcji,
b) regularnej dezynfekcji rąk podczas gry,
c) zasłaniania twarzy, z wyłączeniem czasu przebywania na boisku,
d) przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry,
e) opuszczenia obiektu punktualnie po zakończeniu rezerwacji,
f) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym,
g) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych pracowników obsługujących obiekt,
h) zachowania czystości i porządku,
i) niezakłócania gry innym osobom,
j) bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach oraz o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne,
10. Użytkownikom placu gier zabrania się:
a) niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) wnoszenia i spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
e) przebywania w obiekcie ze zwierzętami,
f) używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe,
g) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych z uprawianą dyscypliną sportową oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.

§ 3. Dokonywanie rezerwacji i opłat za korzystanie z placu gier
11. Rezerwacji można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 22 649 45 75. Wejście do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem biegu rezerwacji. W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
12. W recepcji można wyłącznie dokonać opłaty za zarezerwowane usługi.
13. Wysokość opłat za korzystanie z placu gier wynosi:
a) boisko do siatkówki – opłata za wypożyczenie kompletnego sprzętu do gry w siatkówkę;
b) boisko do siatkówki plażowej – opłata za wypożyczenie kompletnego sprzętu do gry w siatkówkę plażową;
c) mini golf – opłata za wypożyczenie sprzętu do mini golfa;
według ustalonego przez Dyrektora Parku Kultury w Powsinie Cennika, dostępnego na stronie internetowej www.parkpowsin.pl.
14. Opłatę za określony czas korzystania należy uiścić w całości przed wejściem na obiekt, w recepcji pawilonu.
15. Czas korzystania z rezerwacji obejmuje: wejście na plac gier, efektywny czas gry, złożenie sprzętu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z placu gier. Użytkownicy są zobowiązani do punktualnego opuszczenia placu gier w celu wykonania przez obsługę niezbędnej dezynfekcji urządzeń.
16. Park Kultury w Powsinie zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
17. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na obiekt, odpłatność zostanie obliczona proporcjonalnie do faktycznego czasu korzystania.

§ 4 Dane osobowe
Park Kultury w Powsinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 5. Postanowienia końcowe:
18. Na jednym boisku (torze do mini golfa) może przebywać do 14 osób i 2 trenerów.
19. Pracownicy będą dokonywali wyrywkowych kontroli i w przypadku niestosowania się do regulaminu, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązków związanych z wprowadzonym stanem epidemii, wzywali służby uprawnione do egzekwowania przepisów prawa. Niedozwolone jest przebywanie na terenie kibiców.
20. Recepcja nie przyjmuje do przechowania żadnych rzeczy należących do użytkowników.
21. W przypadku organizowania zajęć sportowych, obowiązek poinformowania o zasadach opisanych w niniejszym regulaminie spoczywa na organizatorze zajęć.
22. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
23. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie wyrządzone szkody.
24. Skargi i wnioski można składać osobiście w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie za pośrednictwem e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl lub pocztą na adres Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.
25. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Skip to content