Boiska

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z obiektów <kliknij link>

 

Park Kultury w Powsinie realizując statutowe zadania w zakresie upowszechniania aktywnych form spędzania czasu udostępnia urządzenia i obiekty usytuowane w naturalnym, zalesionym terenie, stwarzające niepowtarzalny klimat zachęcający do czynnego wypoczynku:

  • korty tenisowe o nawierzchni ceglanej oraz całoroczne przykryte o nawierzchni ze sztucznej trawy
  • boiska do siatkówki z naturalną i sztuczną nawierzchnią pokrytą tartanem
  • boiska do koszykówki z naturalną i sztuczną nawierzchnią pokrytą tartanem
  • boisko do piłki nożnej
  • stoły do tenisa stołowego betonowe dostępne przez cały rok oraz tradycyjne drewniane udostępniane podczas sezonu letniego
  • „grzybek szachowy”
  • stoliki do brydża
  • skocznia w dal, drążki do podciągania, terenowe prysznice
  • „plac gier” z boiskami do siatkówki plażowej, siatkówki, stanowiskami (18) do mini golfa oraz siłownią plenerową

REGULAMIN PLACU GIER

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z placu gier oraz postępowania na ich terenie.
2. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją.
3. Plac gier jest ogólnodostępnym obiektem m.st Warszawy zarządzanym przez Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Maślaków 1. W skład wchodzą trzy boiska do siatkówki plażowej, boisko do siatkówki, koszykówki, siłownia plenerowa oraz tor do mini golfa.
4. Park Kultury w Powsinie dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z niektórych obiektów.
5. Plac gier jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00, w soboty, niedziele i święta w godzinach: 9:00-19:00
6. Korzystający z placu gier oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów dostępnych w obiekcie.
7. Siłownia plenerowa oraz boisko do koszykówki są udostępniane bezpłatnie.

§ 2. Zasady korzystania z placu gier

8. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na placu gier podejmuje każdorazowo pracownik Parku Kultury w Powsinie.
9. Użytkownicy placu gier zobligowani są do:
a) dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego przed wejściem do obiektu oraz dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi przed każdorazowym podejściem do recepcji,
b) regularnej dezynfekcji rąk podczas gry,
c) zasłaniania twarzy w przypadku braku możliwości zachowania dystansu wynoszącego minimum 2 metry, z wyłączeniem czasu przebywania na boisku,
d) przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry,
e) opuszczenia obiektu punktualnie po zakończeniu rezerwacji,
f) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym,
g) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych pracowników obsługujących obiekt,
h) zachowania czystości i porządku,
i) niezakłócania gry innym osobom,
j) bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach oraz o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne,
10. Użytkownikom placu gier zabrania się:
a) niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) wnoszenia i spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
e) przebywania w obiekcie ze zwierzętami,
f) używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe,
g) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych z uprawianą dyscypliną sportową oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.

§ 3. Dokonywanie rezerwacji i opłat za korzystanie z placu gier

11. Rezerwacji można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 22 649 45 75. Wejście do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego jest możliwe po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem biegu rezerwacji. W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
12. W recepcji można wyłącznie dokonać opłaty za zarezerwowane usługi.
13. Wysokość opłat za korzystanie z placu gier wynosi:
a) boisko do siatkówki – opłata za wypożyczenie kompletnego sprzętu do gry w siatkówkę;
b) boisko do siatkówki plażowej – opłata za wypożyczenie kompletnego sprzętu do gry w siatkówkę plażową;
c) mini golf – opłata za wypożyczenie sprzętu do mini golfa;
według ustalonego przez Dyrektora Parku Kultury w Powsinie Cennika, dostępnego na stronie internetowej www.parkpowsin.pl.
14. Opłatę za określony czas korzystania należy uiścić w całości przed wejściem na obiekt, w recepcji pawilonu.
15. Czas korzystania z rezerwacji obejmuje: wejście na plac gier, efektywny czas gry, złożenie sprzętu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z placu gier. Użytkownicy są zobowiązani do punktualnego opuszczenia placu gier w celu wykonania przez obsługę niezbędnej dezynfekcji urządzeń.
16. Park Kultury w Powsinie zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
17. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na obiekt, odpłatność zostanie obliczona proporcjonalnie do faktycznego czasu korzystania.

§ 4 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 5. Postanowienia końcowe

18. Teren placu gier jest monitorowany w sposób ciągły.
19. Na terenie placu gier może przebywać jednocześnie do 150 osób
20. Pracownicy będą dokonywali wyrywkowych kontroli i w przypadku niestosowania się do regulaminu, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązków związanych z wprowadzonym stanem epidemii, będą wzywali służby uprawnione do egzekwowania przepisów prawa. Niedozwolone jest przebywanie na terenie kibiców.
21. Recepcja nie przyjmuje do przechowania żadnych rzeczy należących do użytkowników.
22. Przeprowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych wymaga uzyskania zgody Parku Kultury w Powsinie.
23. W przypadku organizowania zajęć sportowych, obowiązek poinformowania o zasadach opisanych w niniejszym regulaminie spoczywa na organizatorze zajęć.
24. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
25. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie wyrządzone szkody.
26. Skargi i wnioski można składać osobiście w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie za pośrednictwem e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl lub pocztą na adres Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.
27. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Skip to content