Kręgielnia

zdjęcie szafki na buty i części toru do kręgli podświetlone na niebiesko
zdjęcie torów do kregielni oraz ściany tylnej z neonem love bowling love powsin
zdjęcie torów do kregli podświetlonych na czerwono
zdjęcie pokazujące świecący neon o treści love bowling love powsin

 

Obiekt znajduje się w przyziemiu pawilonu rekreacyjno-sportowego. Jest to kręgielnia sznurkowa, 4 torowa. Na torach kręgielni można rozgrywać mecze klasycznego bowlingu, jak również rywalizować (w zależności od wieku uczestników) w wyścigi samochodów. 

Obuwie w cenie wypożyczenia toru.

Kręgielnia – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek Pawilonu wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę przystosowaną dla niepełnosprawnych do komunikacji z poziomu „0” na poziom „-1” (Kręgielnia). Zaplecze Pawilonu posiada toaletę dla niepełnosprawnych.

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek:
8.00-21.00

Soboty, niedziele i święta:
8.00-19.00

Informacje i rezerwacje

Recepcja pawilonu:

tel. +48 22 649 45 75

e-mail: pawilon@parkpowsin.pl

Cennik

Usługa Opis usługi Czas korzystania
Cena
Tor kręglarski – bilet jednorazowy Korzystanie z toru kręgielni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00; przez cały rok 60 minut 50 PLN
Tor kręglarski – bilet jednorazowy Korzystanie z toru kręgielni od poniedziałku do piątku od godziny 16.00 do 21.00 oraz w soboty, niedziele i święta od godziny 8.00 do 19.00 przez cały rok 60 minut 70 PLN

 


Oferta dla posiadaczy Karty Warszawiaka
i Karty Młodego Warszawiaka
:

 

Usługa Opis usługi Czas korzystania
Cena
Tor kręglarski – bilet jednorazowy z kartą warszawiaka Korzystanie z toru kręgielni w soboty i niedziele w godzinach 11.00 – 13.00 60 minut 46 PLN

Honorujemy Pakiet Medicover Sport – 15 zł zniżki na zakupioną usługę kręgielni.

REGULAMIN KRĘGIELNI

§1 Część ogólna

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) obowiązuje w kręgielni pawilonu rekreacyjno-sportowego prowadzonego przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy przy ul. Maślaków 1 02-973 Warszawa.
1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia czynna jest w godzinach pracy pawilonu rekreacyjno-sportowego.
3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) przebywania zwierząt,
c) wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§2 Zasady korzystania z kręgielni

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez pracowników pawilonu rekreacyjno-sportowego.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
3. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Wypożyczenie obuwia jest bezpłatne.
4. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje należy pozostawić na stoliku.
5. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na tor, którego początek jest oznaczony linią (linia faulu).
7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
9. Pierwszeństwo rzutu ma gracz po prawej stronie.
10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę.
11. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
12. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
a) wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle,
b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
d) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
e) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
f) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
g) niszczenia wyposażenia, urządzeń,
h) nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
13. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
14. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
16. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi pawilonu rekreacyjno-sportowego.
17. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
18. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
19. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
20. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika pawilonu rekreacyjno-sportowego.

§3 Odpowiedzialność i kary

1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel pawilonu rekreacyjno-sportowego można odebrać w recepcji.
3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Park Kultury w Powsinie nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
4. Park Kultury w Powsinie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

§4 Rezerwacja torów kręglarskich

1. Rezerwacje na gry w kręgle mogą być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Rezerwację przyjmowane są w jednostkach 30 min.
3. Park Kultury w Powsinie nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

§ 5 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu umieszczając stosowną informację w pawilonie rekreacyjno- sportowym oraz na stronie internetowej Parku.

Skip to content