Wypożyczalnia sprzętów letnich

Wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Letnia wypożyczalnia sprzętu sportowego znajduje się w Pawilonie rekreacyjno – sportowym (budynek przy kortach tenisowych).

Sprzęt do mini golfa, koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, sprzęt do tenisa stołowego, szachy, leżaki można wypożyczyć w godzinach: pn-pt 9:00-20:30, sob, nd i święta 9:00-19:00.

Ostatnie wypożyczenia realizujemy na 30 minut przed zamknięciem wypożyczalni.

 

UWAGA! Aby skorzystać ze sprzętu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, na podstawie którego spisywane jest oświadczenie wypożyczającego o odpowiedzialności za powierzony sprzęt. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną. 

widok na korty tenisowe ceglane i budynek pawilonu rekreacyjno-sportowego
widok na boiska do siatkówki

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek:
9.00-20.30

Soboty, niedziele i święta:
9.00-19.00

Informacje i rezerwacje

tel. +48 22 648 48 11 wew. 125

tel. +48 22 649 45 75

Cennik

Sprzęt sportowy dostępny w pawilonie rekreacyjno-sportowym (przy kortach tenisowych)

Usługa Czas korzystania Cena
1 Piłka do siatkówki, koszykówki lub piłki nożnej 1 godzina 10 zł
2 Tenis stołowy ping-pong 1 godzina 15 zł
3 Leżak drewniany w godzinach pracy Pawilonu 15 zł
4 Leżak drewniany ulgowy* w godzinach pracy Pawilonu 10 zł
5 Szachy w godzinach pracy Pawilonu BEZPŁATNIE
6 Badminton ( 2 rakietki, lotka) 1 godzina 10 zł
7 Badminton ( siatka, 2 rakietki, lotka) 2 godziny 20 zł
8 Siatkówka (siatka, piłka) 2 godziny 25 zł
9 Mini-golf ( kij, piłeczka) – dostępne w pawilonie rekreacyjno-sportowym przy kortach tenisowych 1 godzina 20 zł
10 Siatkówka plażowa ( siatka, piłka, linie) 2 godziny 35 zł

* Do wypożyczenia sprzętu turystycznego po cenach ulgowych uprawnieni są emeryci i renciści

Weterani zamieszkujący teren m.st. Warszawy – ulga w wysokości 10%  od przysługujących cen (normalnych i ulgowych).

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego, zwany dalej regulaminem, obowiązuje w obiektach prowadzonych przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy położonym przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez wypożyczalnie oraz prawa i obowiązki jego klientów.
2. Wszystkie osoby korzystające z usług wypożyczalni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników obsługi.

§ 2 Ogólne zasady korzystania z wypożyczalni

1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Park Kultury w Powsinie oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt turystyczny i sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Parku Kultury w Powsinie.
3. Wypożyczalnia jest czynna w okresie letnim w godzinach od pn.-pt. od 9:00 do 20:30, sob., nd., święta od 9:00-19:00.
4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniu do zwrotu wypożyczonego sprzętu.
5. Na jeden dokument klient może wypożyczyć komplet sprzętu do określonej dyscypliny, jeden rodzaj sprzętu sportowego lub maximum 2 sztuki sprzętu turystycznego.
6. Legitymacja emeryta lub rencisty i karta weterana upoważnia do opłaty ulgowej przy wypożyczeniu 1 szt. sprzętu turystycznego.
7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletność.
8. Klient dokonując transakcji wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad
i w dobrym stanie technicznym.
9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym.
10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest jednostka czasu określona wraz z opłatą w obowiązującym cenniku.
13. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
14. Zwrot sprzętu odbywa się najpóźniej 15 minut przed zakończeniem pracy wypożyczalni.
15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
17. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego.
18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

§ 3 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Skip to content