Park w Powsinie tło

Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi ochrony osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie

Sukcesywne świadczenie w 2022 roku usługi ochrony osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia: 3.12.2021
Termin składania ofert: 13.12.2021 godzina: 7:15

Otwarcie ofert nastąpi: 13.12.2021 godzina: 7:30

Tryb zamówienia: podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenu i mienia zlokalizowanego  na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz ochronie osób legalnie tam przebywających.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu zobowiązani są w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. do godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej (na adres @ podany w pkt. I.2. SWZ lub ePUAP podany w pkt. I.4) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Zamawiający informuje, że wizji terenu  można dokonać w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – przed sekretariatem Parku Kultury w Powsinie.

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content